ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ประชาสัมพันธ์  เรื่อง  การลงทะเบียนรับเบี้นผู้สูงอายุ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน  2563  และเดือนมกราคม – เดือนกันยายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              และผู้สูงอายุครบ  60  ปี  ในปีงบประมาณ  2564  นับจนถึงวันที่1  กันยายน  2565  (เกิดก่อนวันที่  2  กันยายน  2505)

มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ  ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน
  2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ   หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพ

ไปลงทะเบียน  เพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน  2563  และเดือนมกราคม – กันยายน  2564  ด้วยตนเอง  หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด  ณ  กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เวลา  08.30 – 16.30  น.  (ในวันและเวลา  ราชการ)  เป็นต้นไป  เพื่อจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์

เอกสารหลักฐาน

  1. บัตรประจำตัวประชาชน  (ตัวจริงพร้อมสำเนา)     จำนวน  1  ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่อยู่ปัจจุบัน) จำนวน  1  ชุด
  3. สมุดบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้สิทธิ จำนวน  1  ชุด

(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐ)

 

 

 

 

 

 

0