ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ประกาศ  เรื่อง  ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ  2562  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

 

0