ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

Posted by:

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปกแผนฯ 1.-ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน-1 2.2-ส่วนที่-2-ต่อ-ความเชื่อมโยง 2.ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ-ซ่อมแซม 3-ส่วนที่-3-บัญชีโครงการแผนพัฒนา 4.ส่วนที่-4-การติดตามและประเมินผล..

0