ประกาศเผยแผ่ราคากลางอาหารเสริมนม

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้ทำการจัดซื้ออาหารเสริมนม ( เดือนมกราคม 2561 – เมษายน 2561 )  รายละเอียดรายการตามที่แนบ

เอกสารประกอบ

0