ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

Posted by:

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตโปร่งใส  นำโดย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อทุกท่าน  ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Good  Corporate  Governance : GCG)

1 2

0