ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดที่แนบท้าย

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

0