ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

0