ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหม้อเหนือและบ้านหม้อใต้

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหม้อเหนือและบ้านหม้อใต้  ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน  7,418,000  บาท  (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  แต่ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน  7,440,359.61  บาท  (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)  ตามเอกสารประกาศที่แนบมา

ร่างประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ

0