ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

Posted by:

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

0