ประกาศการกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2563

Posted by:

ประชาสัมพันธ์กำหนดสถานที่ปิดประกาศ

0