ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่11) พ.ศ. 2553

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ขอแจ้งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่11) พ.ศ. 2553  ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553  ตามประกาศที่แนบพร้อมมานี้

ประกาศกระกทรวงพาณิชย์

0