ประกาศกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบร​ิหารส่วนตำ​บลบ้านหม้อ​ ​เรื่อง ”​การกำหนดสถานที่​ หลักเกณฑ์​และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับ​การ​หาเสียง​เลือกตั้งสมาชิกสภา​องค์การบร​ิหารส่วนตำ​บลบ้านหม้อ​และนายกองค์​การบริหาร​ตำ​บลบ้านหม้อ​”

Posted by:

 

 

 

 

0