ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหม้อเหนือและบ้านหม้อใต้

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหม้อเหนือและบ้านหม้อใต้  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  7,418,000  บาท  (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  แตาราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน  7,440,359.61  บาท  (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนีี้

ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ

0