ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 8

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา  หมู่ที่  8  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน  2,032,722.54  บาท  (สองล้านสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสี่สตางค์)  รายละเอียดตามประกาศ

แบบแปลนโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๘

0