ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมโขง วัดอรัญบรรพต-บ้านป่าสัก หมู่ที่ 1,2,5,7 และหมู่ที่ 8

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมโขง วัดอรัญบรรพต-บ้านป่าสัก หมู่ที่ 1,2,5,7 และหมู่ที่ 8  ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  2,500,000  บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  แต่ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน  2,508,247.22  บาท  (สองล้านห้าแสนแปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)  รายละเอียดดังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ที่แนบไล์มาพร้อม

ประกาศ

0