นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเยาวชน SMAET HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน

Posted by:

วันจันทร์  ที่  21  มีนาคม  2565  เวลา 09.30  น.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  พร้อมคณะผู้บริหาร  เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเยาวชน SMAET HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน  ณ  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือหลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์

การอบรมในครั้งนี้จัดโดย  ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่  2108  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  2  ส่วนแยก  1  ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา  จัดเพื่อให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง  มีจิตสำนึก  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด  และอบายมุข  เพื่อนำความรู้มาแนะนำ  ช่วยเหลือให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข  อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบ   วินัย  จริยธรรม  อุดมกาณณ์  และทักษะความรู้ในการดำรงชัวิตในสังคม  สามารถนำไปประกอบอาชีพสุจริยได้

0