รายงานการติดตามและประเมินผล​แผน 2561

Posted by:

ประกาศติดตามแผน รอบตุลาคม 61 ส่วนที่ 1 บทนำ (เม.ย.60) (หน้า 1-15) ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ฯ (เม.ย.60) (หน้า 16-31) ส่วนที่ 3 ผลการติดตามฯ ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (เม.ย.60) (หน้า 32-42) ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 ผลการติดตามฯ ตามแบบอื่น 1-3ฯ (เม.ย.60) (หน้า 43-51) ส่วนที่ 5 ผลการติดตามฯ e-plan (หน้า 52)

0