ตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยท่านนายกชูศักดิ์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

0