จุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านหม้อ

Posted by:

ประวัติความเป็นมา

จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ตรงข้ามฝั่งลาวที่บ้านด่านดำ(ด่านเก้าเลี้ยว)เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน อังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่กันและแลกเปลี่ยนซื้อขาย สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และอนุมัติให้ส่งสินค้าออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามมาตรา 5 ทวิของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2480 สัปดาห์ละ 6 วัน (เว้นวันอาทิตย์)

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2549

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

0