จัดเตรียมสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine : SQ)

Posted by:

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา8.30น.
นำโดย นายชูศักดิ์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
นายกรรตชนนฑ์ นามวงศา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ได้นำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จัดเตรียมสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine : SQ) ในพื้นที่ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สัมผัสใกล้ชิด/เสี่ยงสูงทั้งผู้มีสัญชาติไทย / ผู้ไม่มีสัญชาติไทย และผู้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ทุกฉบับ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

0