คำสั่งเรื่องอนุมัติให้นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

Posted by:

คำสั่งเรื่องอนุมัติให้นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานคำสั่งเรื่องอนุมัติเข้าร่วมประชุม

0