คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Posted by:

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

0