คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล อบต.บ้านหม้อเข้าร่วมประชุม ณ บ้านป่าสัก ม.๓

Posted by:

วันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลอบต.บ้านหม้อเข้าร่วมประชุม ณ บ้านป่าสัก ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
0