ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

Posted by:

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

ไฟล์เสียง สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ตอนที่ 1 เลือกตั้งท้องถิ่นนั้น สำคัญไฉน

ตอนที่ 2 ผู้แทนที่ดี มีลักษณะอย่างไร

ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชน

ตอนที่ 4 เตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง

ตอนที่ 5 กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

ตอนที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตอนที่ 7 เทศบาลตำบล

ตอนที่ 8 เทศบาลเมือง

ตอนที่ 9 เทศบาลนคร

ตอนที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบล


0