ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

Posted by:

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค ๐๐๒๓.๓/ว๔๕๖ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย  คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

0