กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเขื่อนกันตลิ่ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี”

Posted by:

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเขื่อนกันตลิ่ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” วันศุกร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย


0