กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2560

Posted by:

ในวันพฤหัสบดีที่  13  เมษายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมกับ  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านหม้อ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ปี  2560  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ณ  ลานอเนกค์ประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  โดยมีกิจกรรม  ทำบุญตักบาตร , มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น , ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  โดย เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ  และ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่ากฐิน , พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ ,พิธีรดน้ำ  ขอพรผู้สูงอายุ เป็นต้น

services.totiti.net/…ads/2017/05/2560.pdf

2560

 

0