การออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา สิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะด้วยกฎหมายและมีการจัดเก็บหรือรื้อถอน ป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ ในพื้นที่ตำบล

Posted by:

การออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา สิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะด้วยกฎหมายและมีการจัดเก็บหรือรื้อถอน
ป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ

0